Управни Одбор

Управни одбор

Члан 61.

(1) Управни одбор Фонда има седам чланова, укључујући и предсједника, и то тако што: четири члана именује оснивач на основу поступка јавне конкуренције на приједлог надлежног министарства, по једног члана именују већински репрезентативни синдикат Републике Српске, већинска репрезентативна организација послодаваца Републике Српске, и већинска репрензетативна асоцијација инвалидиских организација основаних на нивоу Републике Српске.

Члан 62.

Управни одбор Фонда:
 • а) доноси Статут Фонда уз сагласност Владе Републике Српске,
 • б) одлучује о пословању Фонда,
 • в) разматра и усваја извјештај о пословању и годишњи обрачун Фонда,
 • г) доноси програм рада и финансијски план Фонда,
 • д) одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом и Статутом Фонда и
 • ђ) врши и друге послове утврђене актом о оснивању и Статутом Фонда.
 
Садашњи Управни одбор је у мандату од 21.08.2018 године а
Чланови Управног одбора су:
 • 1. Андрија Вукотић (В.Д. Предсједник)
 • 2. Гајановић-Бијелић Нада (члан)
 • 3. Врабичић Драгана (члан)
 • 4. Каурин Блашко (члан)
 • 5. Кнежевић Милован (члан)
 • 6. Предојевић Горан (члан)
 • 7. Бодирога Дејан (члан)